Ajuntament de Castell de Cabres

Aprovació inicial pressupost 2012

Aprovat inicialment per l'Assemblea Veïnal d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2012, el Pressupost General Municipal per a l'exercici 2.012, així com les Bases d'Execució del Pressupost i la Plantilla de Personal, pel present edicte s'exposa al públic l'expedient durant quinze dies hàbils comptats a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar reclamacions contra el mateix, en compliment del que disposa l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i article 20.1 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, significant que en el cas que no es interposessin reclamacions en el termini, el Pressupost General Municipal format per a l'any 2012, es considerarà definitivament aprovat, segons el que disposa l'article 169.1 in fine de l'esmentat text refós de la Llei reguladora de les hisendes Locals.
Aprovació inicial pressupost 2012, BOP núm. 015 de 04 de febrer de 2012

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Formulario de búsqueda

Site developed with Drupal